Gród Byczyna
22-25.08.2024

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego www.festiwal-kochamcie.com

§1 Definicje

Sprzedawca – NOWENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 7543357224 

KRS 0001018493 z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 18, 45–086 Opole, 

Organizatorzy Imprezy – Stowarzyszenie Wy – Ja Śnienie, NIP 7543176793, REGON 369752932 z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 18, 45–086 Opole  oraz NOWENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 7543357224  KRS 0001018493 z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 18, 45–086 Opole

Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora Imprezy. Bilet podlega jednorazowego zeskanowania w momencie wejścia na Imprezę – nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu. 

Dowód Zakupu – Bilet lub inny dokument potwierdzający zakup Biletu, w szczególności:

– wydruk z karty kredytowej

– potwierdzenie email

– paragon

Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Dział Obsługi Użytkownika – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Użytkownika jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-mail w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 16:00 Telefon: +48 536 272 842, festiwalkochamcie@gmail.com Opłata za połączenie z Działem Obsługi Użytkownika jest zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Impreza – wydarzenie na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

Kwota zamówienia – na kwotę składają się cena Biletu, koszty dostawy, koszty usług dodatkowych. O ostatecznej wysokości Kwoty zamówienia Użytkownik jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.

Obiekt – miejsce, w którym odbywa się Impreza.

Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

Regulamin Wydarzenia– regulamin ustanowiony przez Organizatora Imprezy, dostępny na stronie internetowej www.festiwal-kochamcie.com.

System Sprzedaży – informatyczny system dystrybucji Biletów umożliwiający obsługę procesu składania zamówień, dystrybucję i odbiór Biletów.

Bilet elektroniczny – elektronicznie generowany Bilet, uprawniający Użytkownika  do uczestnictwa w Imprezie, na jaką został wystawiony. Biletu. Bilet elektroniczny  musi zostać przez Użytkownika wydrukowany w całości na białym arkuszu A4  w sposób czytelny oraz zawierać kod kreskowy lub być okazany na urządzeniu mobilnym przy wejściem na wydarzenie.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu Sprzedaży na stronie 

www.festiwal-kochamcie.com  nabywająca Bilet za pomocą Systemu Sprzedaży.


§2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży Biletów na stronie www.festiwal-kochamcie.com   z zastrzeżeniem, że Regulamin mogże nakładać na Użytkowników dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym Regulaminie.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Biletów oraz powiązanych z nimi produktów i usług. 

3.Bilet jest sprzedawany łącznie z dodatkowymi uprawnieniami, takimi jak wstęp na pole namiotowe i parking dla aut osobowych.

4. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy dysponuje odpowiednim systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz urządzeniem pozwalającym na korzystanie z Systemu Sprzedaży. Szczegóły dotyczące wymagań technicznych są przedstawione w czasie zakupu.

5. W celu dokonania zakupu Biletów w Systemie Sprzedaży konieczne jest sfinalizowanie transakcji poprzez dokonanie zapłaty

6. Każdy zakup dokonywany w serwisie Sprzedawcy podlega:

– niniejszemu Regulaminowi,

– szczególnym warunkom, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.festiwal-kochamcie.com

– warunkom określonym w Regulaminie Imprezy

7. Regulamin Imprezy jest dostępny na stronie internetowej www.festiwal-kochamcie.com, oraz w trakcie trwania Imprezy w punktach informacyjnych.

8. Wszystkie transakcje zakupu podlegają weryfikacji karty płatniczej oraz innym czynnościom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w związku z czym transakcja może zostać unieważniona w przypadku, gdy nie przejdzie pomyślnie procesu weryfikacji.

9. Przed zakupem Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie www.festiwal-kochamcie.com. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem i Warunkami Zakupu lub jeśli nie może przestrzegać któregokolwiek z nich, nie może dokonać zakupu biletu.


§3 Zasady zakupu Biletu

1 Bilet jest możliwy do zakupu poprzez podanie danych osobowych i opłaceniu kwoty wskazanej przed zakupem przy bilecie.

2. Zamówienie jest realizowane zgodnie z danymi wskazanymi przez Użytkownika w potwierdzonym zamówieniu.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu Sprzedaży. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Użytkownika.

4. Bilet jest wysyłany w formie elektronicznej na podany adres mailowy.

5. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.

7. Bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi po dokonaniu zakupu.


§4 Ceny i metody płatności

1. Informacje o ostatecznej Kwocie Zamówienia Użytkownik otrzymuje przed potwierdzeniem zamówienia.

2. Ceny Biletów mogą być dynamiczne i podlegają zmianie w trakcie prowadzenia sprzedaży. Użytkownik nie jest uprawniony do otrzymania różnicy w cenie Biletów.

3. Płatności można dokonać:

 -za pośrednictwem serwisu Payu (zgodnie z regulaminem tego serwisu),

– za pośrednictwem serwisu Paynow (zgodnie z regulaminem tego serwisu),

– za pomocą karty płatniczej (Mastercard, Visa) 

– przelewem bankowym na konto Sprzedawcy

– kodem blik

4. Szczegóły dotyczące sposobów płatności i wybór metody płatności dostępne są podczas składania zamówienia.

5. W przypadku nie otrzymania Biletów na wskazany adres mailowy, 24 godziny po zakupie należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. W zgłoszeniu należy podać numer zamówienia oraz dane osobowe Użytkownika.

6. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępu do konta Użytkownika oraz danych zamówienia.


§6 Bilety

1. Bilet jest potwierdzeniem umowy zawartej przez Użytkownika ze Sprzedawcą zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora Imprezy. 

2.. Bilet zawiera  kod QR, który po zeskanowaniu w dniu przybycia na Teren Imprezy umożliwia uzyskanie Identyfikatora opisanego w Regulaminie Imprezy, który upoważnia do przebywania na Terenie Imprezy.

3. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Sprzedawca i Organizatorzy Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za Bilet utracony lub skradziony.

4. W przypadku, gdy wydarzenie zostaje odwołane, przełożone na inny termin lub nastąpi zmiana programu jedynie pierwotny nabywca biletu będzie uprawniony do ewentualnych roszczeń lub zwrotu ceny sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielania informacji na temat zamówienia jedynie pierwotnemu nabywcy. Pierwotny nabywca biletu ponosi pełną odpowiedzialność za komunikację miedzy nim a użytkownikami, do których bilety zostały przekazane

5. Przed dokonaniem zakupu Biletu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi Imprezy.

6. Nabywanie w celu odsprzedaży z zyskiem Biletów albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń.

7. Bilet nie może być wykorzystywany do celów reklamowych, promocyjnych, w konkursach lub loteriach bez pisemnej zgody Organizatorów Imprezy.


§9 Odwołanie, zmiana czasu i miejsca Imprezy, zwroty

1. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy, w tym zmiany daty, godziny i miejsca Imprezy. W przypadku zmiany daty lub miejsca Imprezy, bilety zachowują ważność na nowy termin Imprezy.

2. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Imprezy, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.festiwal-kochamcie.com Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tę informację e-mailem.

3. W przypadku zmiany daty lub miejsca Imprezy, Użytkownik może zwrócić Bilet do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmiany i uzyskać zwrot ceny Biletu. Zwrot ceny Biletu zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności za Bilet.

4. W przypadku odwołania Imprezy ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora (np. siła wyższa, decyzje administracyjne), Bilety nie podlegają zwrotowi. 


§11 Odpowiedzialność

Zamówione przez Użytkownika samodzielnie usługi, w tym turystyczne, hotelarskie i usługi w zakresie zakwaterowania w związku z Imprezą są organizowane na własne ryzyko Użytkownika. Ticketmaster nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości skorzystania z tych usług.


§12 Wstęp i uczestnictwo

1. Podmiot zarządzający Obiektem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na Imprezę w przypadku, gdy doszło do naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Imprezy lub warunków określonych przez Partnera Imprezy. Podmiot zarządzający Obiektem może przeprowadzać sporadyczne kontrole bezpieczeństwa dla celów zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników.

2. Zostaną podjęte starania, aby umożliwić wejście na teren Imprezy Użytkownikom, którzy przybędą na Imprezę z opóźnieniem, podczas odpowiedniej przerwy, jednakże wstęp takich osób na Imprezę nie może być zawsze zagwarantowany.


§13. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newsletteru (subskrypcja). Usługa newsletteru polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Festiwalu Kocham Cię oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Operatora oraz jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów i promocji). Subskrypcja newsletter’a dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym na stronach Sprzedawcy.

2. Subskrypcja newsletter’a jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newsletteru świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newsletter’a.


§ 14. Reklamacje

1. Użytkownik może złożyć Organizatorowi Imprezy reklamację w związku z zawartą umową sprzedaży Biletu. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej Organizatora www.festiwal-kochamcie.com najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Imprezy.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.
3. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.
5. Organizator Imprezy nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie nieprzewidywalne i niezależne od Organizatora Imprezy, w tym m.in. wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lock-down, warunki atmosferyczne, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej.


§15 Prywatność

Więcej informacji znajdziesz na stronie Polityka prywatności 


§16 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.