fbpx

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY FESTIWAL KOCHAM CIĘ 2022

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: “Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez Stowarzyszenie Wy-Ja-Śnienie z siedzibą na ul.Niemodlińskiej 19B/22, 45–710 Opole, REGON 369752932 , zwanego dalej„Organizatorem”, dla imprezy pod nazwą: “Festiwal Kocham Cię 2022”, (zwanej dalej: “Imprezą”), która odbędzie się w dniach od 25 sierpnia do 28 sierpnia 2022 roku, w Grodzie Rycerskim Byczyna, Biskupice 58, 46-220 Biskupice.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety oraz dokument tożsamości.

6. Bilet – oznacza papier wartościowy lub zapisany wersji elektronicznej, wystawiany na okaziciela, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
Obowiązują trzy rodzaje biletów:

a) jednodniowy, uprawniający do wielokrotnego wejścia jednego dnia Imprezy (do zakupienia wyłącznie na festiwalu). Bilet jest ważny od 6:00 od dnia zakupu biletu do 6:00 dnia następnego;

b) weekendowy, ważny od soboty 6:00 do zakończenia Festiwalu);

c) bilet na cały Festiwal ważny od 25.08.2022 od wyznaczonej godziny rozpoczęcia Imprezy do 28.08.2022 do wyznaczonej godziny zakończenia imprezy.

7. Identyfikator – oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

8. Teren Imprezy – oznacza teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona, podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.

9. Uczestnik Imprezy – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Biletu i która znajduje się na Terenie Imprezy.

10. “Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.

11. Ze względu na charakter Imprezy, Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utrata zdrowia lub życia.

12. Organizator ma prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Festiwalu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

13. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety oraz dokument tożsamości. Bilety sprzedawane są przez uprawnione osoby biorące udział w wydarzeniu (przedsprzedaż), przez Organizatora lub na miejscu imprezy.

14. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne – bez zgody Organizatora.

15. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie.

16. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

17. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba do 18 roku życia, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią.

18. Odsprzedaż biletów :
a) w przypadku chęci odsprzedania Biletu, konieczne jest wcześniejsze porozumienie się z Organizatorem ( bilety@festiwal-kochamcie.com) w celu zmiany danych osobowych na bilecie.
b) odsprzedaż Biletów możliwa jest do dnia zakończenia sprzedaż Biletów online tj. 20.08.2022.
c) zakazana jest sprzedaż Biletów po cenie wyższej niż obowiązująca.

d) Odsprzedaż biletu i przepisanie go na inną osobę jest możliwe tylko jeden raz.

19. Organizator ostrzega, ze kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Teren Imprezy i oznacza istotne naruszenie warunków Regulaminu.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

20. Prawo uczestniczenia w festiwalu mają jedynie te osoby, które zgłoszą się na festiwal i uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem dostępnym na stronie www.festiwal-kochamcie.com

21. Opłatę za Bilet można uiścić:
a) poprzez stronę festiwal-kochamcie.com za pośrednictwem systemu płatności internetowych – dotpay;
b) przed Festiwalem bezpośrednio u Organizatora gotówką. Możliwe tylko w przypadku pozostałej ilości biletów, które nie sprzedały się w przedsprzedaży online.

IV. ZASADY WYKORZYSTANIA WYKUPIONYCH BILETÓW

22. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi.

23. Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów.

24. Bilet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet.

25. Posiadany przez uczestnika Imprezy Bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 14 roku życia.

26. Osoby do 18 roku życia, muszą być pod opieka rodziców lub opiekunów w czasie Imprezy, ponadto dzieci do 14 roku życia mają darmowy wstęp na Imprezę.

27. Zmiana w programie Imprezy nie jest podstawa do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu.

28. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i noszenia Identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Służbom Porządkowym, Informacyjnym.

29. Osoby nie posiadające identyfikatora będą usuwane z terenu Imprezy 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI

30. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania Imprezy i na jej Terenie.

31. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania Imprezy na jej Terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora lub Służby Porządkowe/ Informacyjne.

32. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń Organizatora i Służb.

33. Wszystkim osobom przebywającym na Terenie Imprezy zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;

b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;

c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.

34. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na Terenie Imprezy.

35. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.

36. Na terenie Imprezy nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

37. Organizator ma prawo usunąć z Terenu Imprezy osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów Biletu.

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

39. Uczestnik Imprezy ponosi pełna odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

40. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

41. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, marketingowej, promocyjnej nieuzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten zakaz będą usunięte z Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, niestosującego się do zakazu.

42. Zabronione jest korzystanie z otwartego ognia, palenia grilla oraz ognisk poza miejscem wytyczonym przez Organizatora.

43. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za jego (zwierzęcia)  zachowanie, bezpieczeństwo, wyrządzone szkody i nieczystości.

44. Ilość dostępnych biletów na Imprezę wynosi 999. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

45. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

46. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

47. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

  • –  na stronie internetowej www.festiwal-kochamcie.com
  • –  w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.

48. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator

49. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

50. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image