Regulamin Wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA
“FESTIWAL KOCHAM CIĘ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: “Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Kodeksu
  Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez Stowarzyszenie Wy – Ja Śnienie, NIP 7543176793, REGON 369752932
  z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 18, 45–086 Opole oraz NOWENA spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 18, 45–086 Opole, Wpisana przez Sąd
  Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7543357224
  REGON 524426466, kapitał zakładowy 5.000 zł , dalej pod nazwą jako „Organizator”, dla wydarzenia
  pod nazwą: “Festiwal Kocham Cię”, zwanej dalej: “Wydarzeniem”, która odbędzie się w dniach od 22 do 25 sierpnia 2024 roku, w Grodzie Rycerskim Byczyna, Biskupice 58, 46-220 Biskupice.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które przebywać będą na terenie zorganizowanego
  Wydarzenia. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Wydarzenia zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przebiegu Wydarzenia poprzez określenie zasad
  zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu. Korzystania przez uczestników z dostępnego terenu, a także urządzeń, znajdujących się na nim. Ponad to uregulowanie praw i obowiązków uczestników w
  związku z nabyciem biletu wstępu na Wydarzenie.

  BILETY
 5. Bilet – oznacza papier wartościowy lub zapisany wersji elektronicznej, wystawiany na okaziciela,
  który przy pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia podlega wymianie na Identyfikator (opaskę).
 6. Bilet możliwy jest do zakupu na stronie organizatora, zgodnie z regulaminem sklepu:
  https://www.festiwal-kochamcie.com/
 7. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi.
 8. Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów jednak
  może pomóc w konkretnej opisanej sytuacji jeśli będzie ona uzasadniona odpowiednimi argumentami.
 9. Bilet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na
  inny Bilet.
 10. Posiadany przez uczestnika Wydarzenia Bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania
  osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 14 roku życia.
 11. Osoby niepełnoletnie tj. do 18 roku życia, muszą być pod opieka rodziców lub opiekunów w czasie
  Wydarzenia, ponadto dzieci do 14 roku życia mają darmowy wstęp na Wydarzenia.
 12. Osoby niepełnosprawne mają prawo do darmowego uczestniczenia w Wydarzeniu tylko i wyłącznie
  po okazaniu dokumentu z orzeczeniem niepełnosprawności i wcześniejszym kontakcie z organizatorem w celu weryfikacji. Opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do zakupu biletu.
 13. Zmiana w programie Wydarzenia nie jest podstawa do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu.
 14. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny
  sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne
  oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne – bez zgody Organizatora.
 15. Bilet upoważniający do wejścia na Wydarzenie musi być oryginalny, nabyty zgodnie z
  postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
 16. Organizator informuje, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu
  podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Teren Wydarzenia i oznacza istotne
  naruszenie warunków Regulaminu.
 17. Ilość dostępnych biletów na Imprezę wynosi 999 sztuk.

  WSTĘP NA TEREN IMPREZY
 18. Wstęp na Teren Wydarzenia przysługuje osobom posiadającym Identyfikator.
 19. Identyfikator – wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Wydarzenia za zwrotem Biletu;
  Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej podczas Wydarzenia na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Wydarzenia dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;
 20. Teren Wydarzenia – oznacza teren, na którym zorganizowane jest Wydarzenie lub inne miejsce, na
  które Wydarzenie może zostać przeniesione, podane do publicznej wiadomości przed jego rozpoczęciem.
 21. Każda osoba przebywająca na Terenie Wydarzenia w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i
  noszenia Identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Służbom Porządkowym, Informacyjnym.
 22. “Służby Porządkowe i Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym
  pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o
  bezpieczeństwo osób uczestniczących w Wydarzeniu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników
  Wydarzenia do wstępu na jego teren.
 23. Uczestnik Wydarzenia – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego
  przez nią Identyfikatora i która znajduje się na Terenie Wydarzenia.
 24. W przypadku, gdy Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba do 18 roku życia, może on uczestniczyć w
  Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za
  niepełnoletniego przebywającego na Terenie Wydarzenia od momentu wprowadzenia go aż do jego
  opuszczenia.
 25. Osoby które zgubiły/zniszczyły Identyfikator i nie zgłoszą tego faktu Służbom Porządkowym zostaną
  poroszone o opszczenie Terenu Wydarzenia.
 26. Ze względu na charakter Wydarzenia, Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego (w tym
  od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utrata zdrowia lub życia.
 27. Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia, bez konieczności
  wcześniejszego informowania o tym uczestników, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
  Zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z przyczyn losowych lub innych pozostających poza
  odpowiedzialnością Organizatora – obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Festiwalu. W
  takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

  PRAWA I OBOWIĄZKI
 28. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania Wydarzenia i na jej
  Terenie.
 29. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania Wydarzenia na jej Terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora lub Służby Porządkowe/ Informacyjne.
 30. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń Organizatora i Służb.
 31. Wszystkim osobom przebywającym na Terenie Wydarzenia zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i
  używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
  a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;
  b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;
  c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.
 32. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na Terenie Wydarzenia.
 33. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada
  sprawca.
 34. Na terenie Wydarzenia nie wolno spożywać alkoholu, a także przebywać osobom znajdującym się
  pod jego wpływem.
 35. Uczestnik naruszający postanowienia Regulaminu, jest zobowiązany do opuszczenia Terenu
  Wydarzenia i nie przysługuje mu zwrot kosztów Biletu.
 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.
 37. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez niego
  na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu
  Organizatora.
 38. Organizator utrwala również przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
  Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
  przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 39. Na Terenie Wydarzenia zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej,
  marketingowej, promocyjnej nieuzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające będą
  zobowiązane do opuszczenia Terenu Wydarzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej
  rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, niestosującego się do zakazu.
 40. Zabronione jest korzystanie z otwartego ognia, palenia grilla oraz ognisk poza miejscem wytyczonym
  przez Organizatora.
 41. Wydarzenie jest przychylne zwierzętom. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za
  jego zachowanie, bezpieczeństwo, wyrządzone szkody i nieczystości.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 42. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne
  programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Festiwalu lub w
  autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 43. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.
 44. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a.) na stronie internetowej www.festiwal-kochamcie.com
  b.) w punktach informacyjnych na Terenie Wydarzenia.
 45. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator
 46. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa.
 47. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.