Regulamin Imprezy

REGULAMIN IMPREZY
“FESTIWAL KOCHAM CIĘ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: “Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. . Regulamin jest wydany przez Stowarzyszenie Wy – Ja Śnienie, NIP 7543176793, REGON 369752932 z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 18, 45–086 Opole oraz NOWENA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą na ul. Powstańców Śląskich 18, 45–086 Opole, Wpisana przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7543357224 REGON 524426466, kapitał zakładowy 5.000 zł , dalej pod nazwą  jako„Organizator”, dla imprezy pod nazwą: “Festiwal Kocham Cię”, zwanej dalej: “Imprezą”, która odbędzie się w dniach od 24 sierpnia do 27 sierpnia 2023 roku, w Grodzie Rycerskim Byczyna, Biskupice 58, 46-220 Biskupice.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

 BILETY

5.  Bilet – oznacza papier wartościowy lub zapisany wersji elektronicznej, wystawiany na okaziciela, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę) 

6. Bilet możliwy jest do zakupu na stronie organizatora, zgodnie z regulaminem sklepu:
https://www.festiwal-kochamcie.com/

7. Bilet niewykorzystany nie podlega zwrotowi.

8. Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Biletów.

9. Bilet uszkodzony lub nieczytelny jest nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet.

10. Posiadany przez uczestnika Imprezy Bilet jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 14 roku życia.

11. Osoby do 18 roku życia, muszą być pod opieka rodziców lub opiekunów w czasie Imprezy, ponadto dzieci do 14 roku życia mają darmowy wstęp na Imprezę.

12.  W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

13. Zmiana w programie Imprezy nie jest podstawa do zwrotu biletu lub jego ekwiwalentu.

14. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne – bez zgody Organizatora.

15. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. 

16. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Teren Imprezy i oznacza istotne naruszenie warunków Regulaminu.

WSTĘP NA TEREN IMPREZY

17. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Identyfikator

18. Identyfikator – wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej podczas Imprezy na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

19. Teren Imprezy – oznacza teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona, podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.

20. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania i noszenia Identyfikatora w widocznym miejscu. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Służbom Porządkowym, Informacyjnym.

21.“Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników Imprezy do wstępu na Teren Imprezy.

22. Uczestnik Imprezy – oznacza osobę, która skorzystała z uprawnień wynikających z posiadanego przez nią Identyfikatora i która znajduje się na Terenie Imprezy.

23. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba do 18 roku życia, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na Terenie Imprezy od momentu wprowadzenia go aż do jego wyjścia.

24.  Osoby które zgubiły/zniszczyły Identyfikator i nie zgłoszą tego faktu Służbom Porządkowym będą wyprowadzane z Terenu Imprezy.

25. Ze względu na charakter Imprezy, Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizator Festiwalu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utrata zdrowia lub życia.

26. Organizator ma prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z przyczyn losowych, tj. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Festiwalu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

 PRAWA I OBOWIĄZKI

27. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania Imprezy i na jej Terenie.

28. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania Imprezy na jej Terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatora lub Służby Porządkowe/ Informacyjne.

29. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń Organizatora i Służb.

30. Wszystkim osobom przebywającym na Terenie Imprezy zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;

b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;

c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.

31. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na Terenie Imprezy.

32. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca.

33. Na terenie Imprezy nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

34. Uczestnik naruszający postanowienia Regulaminu, jest zobowiązany do opuszczenia Terenu Imprezy i nie przysługuje mu zwrot kosztów Biletu.

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.

36. Uczestnik Imprezy ponosi pełna odpowiedzialność materialna za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Imprezy w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

37. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

38. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej, reklamowej, marketingowej, promocyjnej nieuzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające będą zobowiązane do opuszczenia Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, niestosującego się do zakazu.

39. Zabronione jest korzystanie z otwartego ognia, palenia grilla oraz ognisk poza miejscem wytyczonym przez Organizatora.

40. Właściciel zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność za jego  zachowanie, bezpieczeństwo, wyrządzone szkody i nieczystości.

41. Ilość dostępnych biletów na Imprezę wynosi 999 sztuk.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

43. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

44. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a.)  na stronie internetowej www.festiwal-kochamcie.com

b.)  w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.

44. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator

45. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

46. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.